Wind

 

Etriplus heeft het initiatief genomen om een windpark te ontwikkelen in Greenport Venlo. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, de provincie Limburg en de energiecoöperaties Samenstroom en Reindonk Energie. Het windpark levert een belangrijke bijdrage aan de provinciale taakstelling voor het realiseren van 95,5 MW vermogen aan windenergie tot 2020.

Het opwekken van windenergie in Greenport Venlo draagt in belangrijke mate bij aan de provinciale en gemeentelijke ambities om een duurzame samenleving te realiseren. Daarnaast levert het windpark economische voordelen op voor de directe omgeving. De opbrengst die Windpark Greenport Venlo produceert, vloeit deels terug naar de gemeenschap. Dat gebeurt via een leefbaarheidsfonds voor direct-omwonenden.

Intentieovereenkomst
Voor het ontwikkelen van het Windpark Greenport Venlo hebben de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas, de provincie Limburg en Etriplus een intentieovereenkomst getekend. Gestreefd wordt naar maximale energieopbrengst. Het beoogde windpark heeft een vermogen van 30 tot 40 MW. Voldoende om ongeveer 21.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Participatie door bewoners en bedrijven Het is de bedoeling dat de windturbines komen langs de spoorlijn Venlo-Eindhoven, gelegen in de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas.

Participatie van bewoners en ondernemers in de omgeving is een speerpunt van de ontwikkeling. Zij kunnen participeren in de exploitatie van de windturbines. Bovendien komt er een fonds voor het verbeteren van de leefbaarheid in de directe omgeving van de windturbines. Bewoners zullen samen met energie coöperaties Samenstroom en Reindonk projecten definiëren die wordt bekostigd uit het leefbaarheidsfonds.

Procedures en planning

Begin
Opstart van de MER-procedure door terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In de zienswijzentermijn van de NRD is het voor inwoners en belanghebbenden mogelijk te reageren op de voorgenomen ontwikkeling en de scope van het milieuonderzoek. De NRD ligt nu ter inzage. Zie ook onder Nieuws.

Medio 2017
Ontwerpbestemmingsplan, MER en ontwerpvergunning(en) ter visie. In deze periode is het voor inwoners en belanghebbenden mogelijk zienswijzen in te dienen tegen de ontwerpplannen en -vergunningen.

Eind 2017
De gemeenteraden van Venlo en Horst aan de Maas stellen het bestemmingsplan vast. De colleges van B&W van beide gemeente verlenen (volgend op het besluit van de raden) de Omgevingsvergunning voor het windpark.

2018
Beroepsprocedure

2019
Aanleg windpark

2020
Ingebruikname windpark

Documenten

Birgit op de Laak, wethouder gemeente Horst aan de Maas:

‘Het windmolenpark moet écht iets van ons allemaal worden.’

‘Wij zijn ervan overtuigd dat we ook in deze regio een mix van middelen moeten inzetten als we de klimaatdoelstellingen van Europa willen halen. Het waait in Limburg weliswaar wat minder hard dan aan de kust, maar ook hier hebben we windenergie hard nodig. Daarom is onze gemeente positief over de plannen van Etriplus om een windpark in het Klavertje 4-gebied te realiseren.’

Lees hier verder

Wim van den Beucken, wethouder gemeente Venlo:

‘De energietransitie is een opgave voor de hele samenleving’

‘Het windpark is voor Venlo belangrijk: zo kunnen we op een duurzame manier stroom opwekken die we elders in de gemeente gebruiken. Venlo wil meer en meer volgens de Cradle 2 Cradle-filosofie werken. Daarom hebben we energiebeleid dat inzet op het opwekken van duurzame energie. In 2030 moet 30 procent van de energievraag duurzaam opgewekt worden. Het realiseren van het windpark draagt bij aan het halen van deze doelstelling.’

Lees hier verder