Samenwerkingsovereenkomst met energie-coöperaties getekend

19 september 2017 – Na een jaar van voorbereidende gesprekken hebben wij op 15 september 2017 de samenwerking bekrachtigd met energie coöperaties Samenstroom (Venlo) en Reindonk Energie (Horst aan de Maas). Samen met de coöperaties geven wij invulling en uitvoering aan participatie van de omgeving in het windpark.

Allereerst komt er een leefbaarheidsfonds van ongeveer een half miljoen euro. Hiermee gaan we projecten financieren die de vitaliteit en leefbaarheid van de buurtschappen in de directe omgeving van het windpark verbeteren. De inwoners kiezen met de andere inwoners van de buurtschappen waaraan het geld wordt besteed. Daarnaast is het mogelijk via de energiecoöperaties mee te investeren in het windpark. Deelnemers krijgen via de energiecoöperaties rendement op uw inleg. Hoe dichter deelnemers bij het windpark wonen of gevestigd zijn , hoe hoger het rendement.

 

Rectificatie afbeelding windpark

15 september 2017 – Op 15 september 2017 hebben wij in de Blerickse Krant en De Schakel een update geplaatst over de stand van zaken rondom de ontwikkeling van het windpark. Helaas is de verkeerde afbeelding geplaatst. Via deze link kunt u het artikel met de juiste afbeelding downloaden.

 

Informatieavond op 28 september

6 september 2017 – Op donderdag 28 september organiseert Etriplus opnieuw een informatieavond over het voornemen een windpark te realiseren in Greenport Venlo. De avond wordt gehouden in de Maashof (Maashoflaan 1, Venlo). De avond organiseren we samen met de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo en de energiecoöperaties Reindonk Energie en Samenstroom.

U krijgt informatie over het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpvergunning en de uitkomsten van het milieuonderzoek. Ook vertellen we u hoe u kunt participeren in het windpark.

De avond begint om 18.30 uur. Vanaf 19.00 tot 20.35 uur zijn er inhoudelijke sessies die u kunt bijwonen over de thema’s participatie, geluid & slagschaduw, veiligheid, natuur en landschap. Afhankelijk van uw interesse kunt u één of meerdere sessies bijwonen. In de sessies praten wij u bij over het wettelijke kader waarmee we rekening hebben te houden, de effecten van het windpark en eventuele maatregelen die we nemen om de effecten te beperken. In de centrale ruimte bevindt zich de informatiemarkt. Tijdens en na de sessies is het daar mogelijk om uw vragen te beantwoorden en met elkaar in gesprek te gaan.

 

Aanvraag Omgevingsvergunning Windpark Greenport Venlo

31 juli 2017 – Onlangs heeft Etriplus bij de gemeente Venlo een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het Windpark Greenport Venlo. De omgevingsvergunning is nodig voor het bouwen en in bedrijf hebben van het windpark. Met de omgevingsvergunning kan Etriplus het windpark realiseren, waarmee een relevante bijdrage wordt geleverd aan de noodzakelijke energietransitie (minder CO2-uitstoot) en een zoveel mogelijk energie neutrale gebiedsontwikkeling van Greenport Venlo.

Het beoogde windpark bestaat uit negen windturbines met een ashoogte van maximaal 140 meter en een rotordiameter die varieert tussen de 122 en 142 meter. Het windpark ligt – zoals voorgeschreven in de Structuurvisie Klavertje 4-gebied – in het ‘zoekgebied windturbines’ parallel aan de spoorlijn Venlo-Eindhoven, tussen de Greenportlane en de A73 (Knooppunt Zaarderheiken). De omgevingsvergunningaanvraag wordt in de zomermaanden getoetst door de gemeente Venlo en ligt samen met benodigde bestemmingsplanwijziging naar verwachting vanaf medio september ter inzage. Eenieder kan vanaf medio september – gedurende 6 weken – zienswijzen indienen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerp-bestemmingsplan. In de ter inzagetermijn wordt zoals gebruikelijk weer een informatiebijeenkomst georganiseerd. Ondermeer via deze website houden we u op de hoogte van de start van de ter inzagetermijn en de informatiebijeenkomst.

 

Advies Commissie m.e.r. over NRD Windpark

21 april 2017 – In februari en maart heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage gelegen. Hierin heeft Etriplus de scope van het milieuonderzoek en milieueffectrapport uiteengezet. De Notitie is ter advisering voorgelegd aan de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage. Zij heeft op 20 april 2017 haar advies uitgebracht. De Commissie concludeert onder andere dat de voorgestelde inrichtingsalternatieven een goede basis bieden voor het milieueffectrapport. Wel adviseert de Commissie een optimalisatiestap in te bouwen op basis waarvan een nadere afweging kan worden gemaakt tussen energieopbrengst enerzijds en vermindering van de druk op de omgeving anderzijds.

 

Inloopavond druk bezocht

6 maart 2017 – Donderdag 23 februari lieten ruim circa 90 mensen zich informeren over Windpark Greenport Venlo. Zij bezochten de inloopavond in de Innovatoren. Etriplus, de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas, provincie Limburg en de energiecoöperaties Samenstrook en Reindonk Energie hebben de inloopavond georganiseerd. Aanleiding was de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die tot en met 9 maart ter inzage ligt. Medewerkers van de provincie, gemeenten energiecoöperaties en de initiatiefnemer gaven een presentatie over het windpark, de NRD, de verdere procedure en de mogelijkheden voor sociale en financiële participatie.

 

Notitie reikwijdte en detailniveau voor het windpark ter inzage

26 januari 2017 – In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt het voornemen voor het ontwikkelen van het windpark toegelicht. In de notitie staat welke milieuaspecten worden onderzocht in de milieueffectrapportage die voor dit windpark wordt opgesteld.

De publicatie van de NRD is de formele start van de procedure van de milieueffectrapportage voor het windpark. De NRD ligt van 27 januari 2017 tot en met 9 maart 2017 ter inzage bij de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas. Dit biedt inwoners en belanghebbenden de gelegenheid om te reageren op de voorgenomen ontwikkeling en de scope van het milieuonderzoek. Op 23 februari 2017 is er van 17.00 tot 20.00 uur een inloopavond in de Innovatoren (Sint Jansweg 15, Venlo). U bent van harte welkom.