Hoe gaat het nu verder?

Wat zijn de volgende stappen in de ontwikkeling van het windpark? Hoe verloopt verder de procedure en wanneer kunt u participeren en deelnemen?

Procedure
Vanaf medio juni tot en met eind juli 2018 kunt u bezwaar maken tegen de ontwerpvergunning en het ontwerpinpassingsplan door het indienen van een zienswijze bij de provincie Limburg. Eind september 2018 wordt het (al dan niet aangepaste) inpassingsplan ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. Zodra het inpassingsplan is vastgesteld, kan Gedeputeerde Staten de vergunning verlenen (naar verwachting gebeurt dit begin oktober). Daarna kunt u gedurende zes weken beroep tegen de besluiten beroep instellen bij de Raad van State in Den Haag.

Leefbaarheidsfonds: welke leefbaarheidsprojecten gaan we uitvoeren?
De bewoners kiezen zelf waaraan het geld uit het leefbaarheidsfonds wordt besteed. Dit najaar kunt u als bewoner een keuze maken uit verschillende thema’s. De verdeling van het budget over deze thema’s en de keuze van concrete projecten vindt plaats begin 2019. Deze zomer (2018) krijgt u meer informatie over de manier waarop we dit gaan doen. De leefbaarheidsprojecten kunnen we uiteraard pas uitvoeren als zeker is dat het windpark er komt. Waarschijnlijk is dat medio 2019.

Financiële participatie: mee-investeren in het windpark
U kunt u zich al aanmelden als u financieel wilt participeren in het windpark. Dit doet u via een voorinschrijving. U krijgt dan een voorlopig voorstel. Een definitieve inschrijving volgt medio 2019, als de realisatie van het windpark zeker is (na eventueel beroep).